Jaarverslag

De Stichting Senioren Activiteiten Haarlem is opgericht op 18 januari 2017.

Jaarverslag 2019

Organisatie

Op 18 januari 2017 is de Stichting Senioren Activiteiten Haarlem opgericht bij notariële akte. De doelstelling luidt: “Het bevorderen van de ontwikkeling en onderlinge contacten van senioren door het aanbieden van activiteiten. Dit geschiedt onder meer door het initiëren en stimuleren van activiteiten op sociaal-cultureel gebied en in het kader van leven-lang-leren en bewegen.”

De activiteiten organiseren we onder de naam Seniorenclub Haarlem.

De bestuursleden zijn:

  • Hans Riemens: voorzitter; belangenbehartiging
  • Karin Faase: secretaris-penningmeester; interne en externe contacten
  • Paula Blom: bestuurslid; coördinator activiteiten Seniorenclub Haarlem
  • Ruud Divendal: bestuurslid; Belasting Collectief Haarlem

In het kader van de Europese Privacywetgeving (AVG) hebben we een AVG-dossier gemaakt en een privacy-verklaring opgesteld. Alle bestuursleden en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij garandeerden onze donateurs en deelnemers dat wij zorgvuldig met hun gegevens omgaan, deze veilig bewaren en niet ongevraagd delen met derden.

Al onze deelnemers zijn donateur. Eind 2019 stond de teller op 194 donateurs!

Vrijwilligers

Dankzij een veertigtal vrijwilligers is het mogelijk om allerlei activiteiten te organiseren en diensten aan te bieden. We hebben van enkele vrijwilligers afscheid genomen en nieuwe mogen begroeten. Wij zijn er trots op zulke mensen in onze club te hebben en hopen dat zij zich nog lange tijd willen blijven inzetten.

Op 17 mei hebben we het tienjarig jubileum gevierd van onze vrijwilligers. Tien jaar omdat velen ook al vrijwilliger waren bij onze voorloper ANBO. Deze dag bestond uit ontvangst met koffie en gebak, een rondleiding in de kathedraal Sint Bavo, een stadswandeling onder leiding van gidsen van t Gilde en een heerlijke lunch in de binnenstad. Op 20 november hadden we een werklunch waarbij ervaringen werden gedeeld, knelpunten opgelost en suggesties voor verbeteringen aangedragen.

Activiteiten

Elke week organiseren onze vrijwilligers diverse activiteiten op vier verschillende gebieden:

  • Onderlinge contacten: koffieochtenden, samen uit eten, vieren feestdagen
  • Sociaal-cultureel: bezoek musea, stadswandelingen, dagtochten, filmmiddagen, lezingen
  • Leven-lang-leren: voorlichting, cursussen, workshops
  • Bewegen: wandelen, fietsen, jeu des boules

Per maand nemen ruim 120 mensen deel aan de activiteiten wat neerkomt op een gemiddelde van 15 deelnemers per activiteit. Museumbezoek en stadswandelingen worden zo populair dat deze activiteiten af en toe dubbel worden uitgevoerd.

Positieve uitzonderingen zijn jeu de boules (30 deelnemers), de bustochten (50 deelnemers), de nieuwjaarsreceptie (60 deelnemers), de Internationale Ouderendag (60 deelnemers) en de kerstlunch (90 deelnemers).

Na jarenlang op maandagochtend koffie te hebben gedronken bij Tante Sientje in de Cronjéstraat zijn we naar Vandersande op het Santpoorterplein gegaan.

Nieuwe activiteiten:

  • wandelen in de duinen op maandagochtend
  • de maandelijkse themamiddagen op donderdag worden door het Verhalenhuis verzorgd. Als Seniorenclub hebben we grote invloed op het programma, fungeren als gastvrouw en verzorgen de lunch (soep met broodjes)

Communicatie

Elke maand rond de 25ste verschijnt onze digitale nieuwsbrief (650 lezers) die ook op onze website wordt geplaatst. Vier vrijwilligers houden zich hier intensief mee bezig.

Interne communicatie wordt vanuit de seniorenclub gedaan. Externe communicatie wordt uit naam van de stichting gedaan.

Promotie

We hebben een brochure (in drieën gevouwen A4) ontwikkeld met daarop in hoofdpunten onze doelstellingen en activiteiten. Deze brochure gebruiken we op beurzen en bijeenkomsten, en leggen we neer bij plaatsen waar veel senioren komen. We gebruiken regelmatig onze twee spandoeken en de banner.

Onze website is goed te vinden. Hierdoor komen nieuwe donateurs binnen. We zijn zelfs een paar keer benaderd door een televisieprogramma om mensen te vragen mee te doen aan hun show. Dit hebben we niet gedaan.

Dienstverlening en belangenbehartiging

Voor het ordenen van administraties en het invullen van belastingaangiftes verwijzen wij naar het onafhankelijke Belasting Collectief Haarlem. Lokale belangenbehartiging doen we in samenwerking met andere (senioren)organisaties en de Gemeente Haarlem.

Wij nemen deel aan het Seniorenplatform Haarlem geïnitieerd door de Gemeente Haarlem. In november was er een grote informatiebijeenkomst. De genodigden kwamen allen uit het sociale Domein. De onderwerpen waren functioneren van Sociaal Wijkteams, de lopende informatiemarkten Langer Zelfstandig Wonen in de wijken van Haarlem en de vroegsignaleringskaart van kwetsbare ouderen.

Daarnaast is onze voorzitter betrokken bij bijeenkomsten over bv ontspoorde mantelzorg, dementievriendelijke activiteiten, eenzaamheid bij zowel jongeren als ouderen, veranderingen van berekening van de huishoudelijke ondersteuning ( van belang voor het toekomstige keukentafelgesprek).

Financiën

Stichting: de stichting heeft twee inkomensbronnen, te weten sponsoren en donateurs.

Dit jaar hebben we een bedrag van het Hofje Codde en Van Beresteijn ontvangen voor de viering van de Internationale Dag van de Ouderen. Hiervan betaalden we de zaalhuur, de entertainer en de catering.

We hebben een bijdrage van 194 donateurs gekregen. Hiervan betaalden we de organisatiekosten zoals website, bank en extra kosten activiteiten.

Eind juli hebben we de vrijwilligers een kleine vergoeding kunnen betalen voor hun onkosten afhankelijk van de activiteit die ze organiseren.

Sponsorgeld is eenmalig en moet elke keer opnieuw aangevraagd worden. Hierop kun je als organisatie dus niet rekenen. Daarom zijn we blij met de vele donateurs. Zij maken het ons mogelijk om van de stichting financieel een succes te maken.

Seniorenclub: de meeste activiteiten zijn kostendekkend en worden door de deelnemers per keer betaald. In bijzondere gevallen, draagt de stichting een deel van de kosten.

Vooruitblik

In 2020 gaan we door met de activiteiten die we ook in 2019 organiseerden.

Als we projecten hebben die in aanmerking zouden kunnen komen voor een sponsorbijdrage, zullen we die zeker aanvragen.

We hebben 194 donateurs en streven naar 200. Bij activiteiten die aan een maximaal aantal deelnemers gebonden zijn, krijgen donateurs voorrang. Ook zullen we activiteiten organiseren die alleen voor donateurs toegankelijk zijn.

We blijven op zoek naar nieuwe vrijwilligers en versterking van het bestuur.

Elke maand blijft de nieuwsbrief uitkomen. Ook op de website staan de laatste nieuwtjes.

Oproep

De seniorenclub staat altijd open voor nieuwe vrijwilligers en nieuwe ideeën. Of u nu eens één keer  wilt meehelpen of zich geregeld in wilt zetten, beide is mogelijk.

Ook suggesties voor nieuwe activiteiten of het aanpassen van bestaande zijn welkom. Worden er elders leuke activiteiten georganiseerd die onze senioren zullen aanspreken, laat het weten. We kunnen alles kwijt in de nieuwsbrief.

Kent u mensen die ook graag met ons willen kennismaken door eens aan een activiteit mee te doen, neem ze mee.

Afsluitend

We zijn bestuurlijk en financieel gezond. Samen met de vrijwilligers, deelnemers, donateurs en sponsoren zullen we van 2020 ook een succesvol jaar maken!