Jaarverslag

De Stichting Senioren Activiteiten Haarlem is opgericht op 18 januari 2017.

Jaarverslag 2018

Organisatie

Op 18 januari 2017 is de Stichting Senioren Activiteiten Haarlem opgericht bij notariële akte. De doelstelling luidt: “Het bevorderen van de ontwikkeling en onderlinge contacten van senioren door het aanbieden van activiteiten. Dit geschiedt onder meer door het initiëren en stimuleren van activiteiten op sociaal-cultureel gebied en in het kader van leven-lang-leren en bewegen.”

De bestuursleden zijn:

  • Hans Riemens: voorzitter; belangenbehartiging
  • Karin Faase: secretaris-penningmeester; interne en externe contacten
  • Paula Blom: bestuurslid; coördinator activiteiten Seniorenclub Haarlem
  • Ruud Divendal: bestuurslid; belastingen

De activiteiten organiseren we onder de naam Seniorenclub Haarlem.

In het kader van de Europese Privacywetgeving (AVG) hebben we een AVG-dossier gemaakt en een privacy-verklaring opgesteld. Alle bestuursleden en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij garandeerden  onze donateurs en deelnemers dat wij zorgvuldig met hun gegevens omgaan, deze veilig bewaren en niet ongevraagd delen met derden.

Ons streven was dat al onze deelnemers donateur werden. Dat is gelukt: eind 2018 stond de teller op 174 donateurs!

Vrijwilligers

Dankzij een veertigtal vrijwilligers is het mogelijk om allerlei activiteiten te organiseren en diensten aan te bieden. We hebben van enkele vrijwilligers afscheid genomen en nieuwe mogen begroeten. Wij zijn er trots op zulke mensen in onze club te hebben en hopen dat zij zich nog lange tijd willen blijven inzetten.

Wij hebben twee vrijwilligersbijeenkomsten gehad op 19 juni en 27 november incl. een lekkere lunch. Ervaringen werden gedeeld, knelpunten opgelost en suggesties voor verbeteringen aangedragen.

Activiteiten

Elke week organiseren vrijwilligers diverse activiteiten op vier verschillende gebieden:

  • Onderlinge contacten: koffieochtenden, samen uit eten, vieren feestdagen
  • Sociaal-cultureel: bezoek musea, stadswandelingen, dagtochten, filmmiddagen, lezingen
  • Leven-lang-leren: voorlichting, cursussen, workshops
  • Bewegen: wandelen, fietsen, jeu des boules

Per maand nemen ruim 120 mensen deel aan de activiteiten wat neerkomt op een gemiddelde van tussen de 10 en 20 deelnemers per activiteit. Positieve uitzonderingen zijn de bustochten (50 deelnemers) en de kerstlunch (80 deelnemers).

Nieuwe activiteiten:

  • 13 augustus: Museum Plusbus naar het Zuiderzee Museum in Enkhuizen
  • 1 oktober: Internationale dag van de Ouderen in het Verhalenhuis

Communicatie

Elke maand rond de 25ste verschijnt onze digitale nieuwsbrief (650 lezers) die ook op onze website wordt geplaatst. Vier vrijwilligers houden zich hier intensief mee bezig.

Interne communicatie wordt vanuit de seniorenclub gedaan. Externe communicatie wordt uit naam van de stichting gedaan.

Promotie

We hebben een flyer (A5) ontwikkeld met daarop in hoofdpunten onze doelstellingen en activiteiten. We hebben twee spandoeken en een banner laten maken. Ons motto is: “Ontmoeten en verbinden – Leerzaam en actief”.

De bestuursleden hebben visitekaartjes gekregen en alle vrijwilligers een naamkaartje met logo.

Door mond-tot-mondreclame groeien we langzaam maar gestaag. In mei hebben we deelgenomen aan de markt “Thuis in de toekomst” in het winkelcentrum Schalkwijk, gericht  op het brede vlak van langer zelfstandig wonen en welzijn. Het doel was de bezoekers te kunnen laten kiezen uit een zeer gevarieerd aanbod van producten, diensten en informatie om het leven aangenamer of praktischer te maken.

Dienstverlening en belangenbehartiging

Voor het ordenen van administraties en het invullen van belastingaangiftes verwijzen wij door naar het Belasting Collectief Haarlem. Lokale belangenbehartiging doen we in samenwerking met andere (senioren)organisaties en de Gemeente Haarlem.

In maart hebben wij deelgenomen aan een grote informatiebijeenkomst van de Gemeente Haarlem over de zorg. De onderwerpen waren sociaal wijkteams, WMO-regelingen, zorgpolis, valpreventie.

Financiën

Stichting: de stichting heeft twee inkomensbronnen, te weten sponsoren en donateurs.

Dit jaar hebben we een bedrag van het Hofje Codde en Van Beresteijn ontvangen voor de viering van de Internationale Dag van de Ouderen. Hiervan betaalden we de zaalhuur, de film en de consumpties. Tevens hebben we een bedrag van hen gekregen voor de kerstlunch. Hiervan betaalden we de cadeautjes voor de deelnemers en bedankjes voor de vrijwilligers.

We hebben een bijdrage van 174 donateurs gekregen. Hiervan betaalden we de organisatiekosten zoals website, bank en extra kosten activiteiten.

Eind juli hebben we de vrijwilligers een kleine vergoeding kunnen betalen voor hun onkosten afhankelijk van de activiteit die ze organiseren.

Sponsorgeld is eenmalig en moet elke keer opnieuw aangevraagd worden. Hierop kun je als organisatie dus niet rekenen. Daarom zijn we blij met de vele donateurs. Zij maken het ons mogelijk om van de stichting financieel een succes te maken.

Seniorenclub: de meeste activiteiten zijn kostendekkend en worden door de deelnemers per keer betaald. In bijzondere gevallen zoals de donderdagmiddagbijeenkomst en de kerstlunch, draagt de stichting een deel van de kosten.

Vooruitblik

In 2019 gaan we door met de activiteiten die we ook in 2018 organiseerden.

Als we projecten hebben die in aanmerking zouden kunnen komen voor een sponsorbijdrage, zullen we die zeker aanvragen.

We hebben 174 donateurs en streven naar 200. Bij activiteiten die aan een maximaal aantal deelnemers gebonden zijn, krijgen donateurs voorrang. Ook zullen we activiteiten organiseren die alleen voor donateurs toegankelijk zijn.

Veel van onze vrijwilligers leiden hun activiteiten nu al een jaar of tien. Dit willen we vieren door een speciale dag voor ze te organiseren.

Elke maand blijft de nieuwsbrief uitkomen. Ook op de website staan de laatste nieuwtjes.

We ontwikkelen een brochure met inhoudelijke informatie over ons doel en onze activiteiten.

Oproep

De seniorenclub staat altijd open voor nieuwe vrijwilligers en nieuwe ideeën. Of u nu eens één keer  wilt meehelpen of zich geregeld in wilt zetten, beide is mogelijk.

Ook suggesties voor nieuwe activiteiten of het aanpassen van bestaande zijn welkom. Worden er elders leuke activiteiten georganiseerd die onze senioren zullen aanspreken, laat het weten. We kunnen alles kwijt in de nieuwsbrief.

Kent u mensen die ook graag met ons willen kennismaken door eens aan een activiteit mee te doen, neem ze mee.

Afsluitend

We zijn bestuurlijk en financieel gezond. Samen met de vrijwilligers, deelnemers, donateurs en sponsoren zullen we van 2019 ook een succesvol jaar maken!