Jaarverslag

De Stichting Senioren Activiteiten Haarlem is opgericht op 18 januari 2017.

Jaarverslag 2021

Organisatie

Op 18 januari 2017 is de Stichting Senioren Activiteiten Haarlem opgericht bij notariële akte. De doelstelling luidt: “Het bevorderen van de ontwikkeling en onderlinge contacten van senioren door het aanbieden van activiteiten. Dit geschiedt onder meer door het initiëren en stimuleren van activiteiten op sociaal-cultureel gebied en in het kader van leven-lang-leren en bewegen.”

De activiteiten organiseren we onder de naam Seniorenclub Haarlem.

De bestuursleden zijn:

  • Hans Riemens: voorzitter; belangenbehartiging
  • Karin Faase: secretaris-penningmeester; interne en externe contacten
  • Paula Blom: bestuurslid; coördinator activiteiten Seniorenclub Haarlem
  • Ruud Divendal: bestuurslid; Belasting Collectief Haarlem
  • Liohra Meesters: bestuurslid

In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) hebben we het bestuurlijk proces en het financieel beleid beschreven. Onze statuten voldoen aan de wet en behoeven geen aanpassingen.

Wij houden ons aan de Europese Privacywetgeving (AVG). Nieuwe vrijwilligers tekenen een geheimhoudingsverklaring. Wij garandeerden onze donateurs en deelnemers dat wij zorgvuldig met hun gegevens omgaan, deze veilig bewaren en niet ongevraagd delen met derden.

Al onze deelnemers zijn donateur. Eind 2021 stond de teller op 242 donateurs!

Corona

De corona-maatregelen bleven en gaven afwisselend meer en minder beperkingen. Omdat wij altijd groepsactiviteiten organiseren hebben we daar veel last van gehad. In de eerste lockdown (januari-mei) hebben we alle activiteiten moeten stoppen.

Vanaf eind mei kon ons gewone programma weer van start gaan. We hebben zelfs onze zomerse barbecue in een strandpaviljoen op Zandvoort kunnen houden.

Op 14 december ging een nieuwe lockdown in. Wederom werden we gedwongen de activiteiten te stoppen. Het wandelen lieten we doorgaan als we buiten met minimaal vier personen uit verschillende huishoudens een groepje mochten vormen. Als de groepsgrootte kleiner werd, stopten we weer.

Contact met donateurs

We houden een lijst bij voor chronisch c.q. ernstig zieken, stuurden beterschapskaartjes en hielden vinger aan de pols.

We hebben zeven speciale edities van de nieuwsbrief verstuurd met daarin informatie over de corona-maatregelen, tips om je thuis te vermaken en allerlei leuke en interessante artikelen. Vanaf mei/juni zijn er weer normale nieuwsbrieven uitgegeven met informatie over de activiteiten.

Deze nieuwsbrieven zijn zeer op prijs gesteld door de lezers.

De nieuwsjaarborrel in januari hebben we verplaatst naar maart en noemen we ‘Lenteviering’. Zo is de verspreiding van grote evenementen beter over het jaar verdeeld. Helaas kon deze niet doorgaan. Vrijwilligers hebben in plaats daarvan kleine pakketjes rondgebracht.

Ook de kerstlunch, een van de hoogtepunten in het jaar, kon wederom niet doorgaan en is vervangen door kerstpakketjes. De vrijwilligers van het Belastingcollectief Haarlem, het Verhalenhuis Haarlem en de koffielocaties hebben we ook een pakketje gegeven. De reacties waren zeer positief. In totaal zijn 260 pakketjes uitgedeeld.

Vrijwilligers

Dankzij een veertigtal vrijwilligers is het mogelijk om allerlei activiteiten te organiseren en diensten aan te bieden. We hebben van enkele vrijwilligers afscheid genomen en nieuwe mogen begroeten. Wij zijn er trots op zulke mensen in onze club te hebben en hopen dat zij zich nog lange tijd willen blijven inzetten.

Na een aantal keer uitstellen hebben we op dinsdag 17 juni een vrijwilligersbijeenkomst gehad. Die stond in het teken van overleg, contact en gezelligheid. Op 2 november hebben we een werklunch gehouden. Alle activiteiten zijn besproken en ervaringen uitgewisseld.

Activiteiten

Elke week organiseren onze vrijwilligers diverse activiteiten op vier verschillende gebieden:

  • Onderlinge contacten: koffieochtenden, samen uit eten, vieren feestdagen
  • Sociaal-cultureel: bezoek musea, stadswandelingen, dagtochten, filmmiddagen
  • Leven-lang-leren: voorlichting, lezingen
  • Bewegen: wandelen, fietsen, jeu des boules

Per maand nemen ruim 120 mensen deel aan de activiteiten wat neerkomt op een gemiddelde van 15 deelnemers per activiteit. Museumbezoek en stadswandelingen zijn zo populair dat deze activiteiten af en toe dubbel worden uitgevoerd.

Bij jeu de boules komen elke keer rond de 30 deelnemers.

Van de jaarlijkse activiteiten is de de viering van de Internationale Ouderendag (60 deelnemers) doorgegaan. De zomer bbq hebben we verdeeld over twee avonden (totaal 90 deelnemers) en de bustocht in september naar Hilversum is met een beperkt aantal doorgegaan (35 deelnemers).

Nieuwe ontwikkelingen

Aan het eind van het jaar hebben we een nieuwe activiteit opgestart: de cultuurgroep. Deze groep organiseert uitstapjes naar bijzonder plaatsen met bijzondere activiteiten.

Communicatie

Elke maand rond de 25ste verschijnt onze digitale nieuwsbrief (580 lezers) die ook op onze website wordt geplaatst. Vier vrijwilligers houden zich hier intensief mee bezig.

Interne communicatie wordt vanuit de seniorenclub gedaan. Externe communicatie wordt uit naam van de stichting gedaan.

Promotie

We hebben een brochure (in drieën gevouwen A4) met daarop in hoofdpunten onze doelstellingen en activiteiten. Deze brochure gebruiken we op beurzen en bijeenkomsten, en leggen we neer bij plaatsen waar veel senioren komen. We gebruiken regelmatig onze twee spandoeken en de banner.

Onze website is goed te vinden. Hierdoor komen nieuwe donateurs binnen en krijgen we contact met andere organisaties..

Dienstverlening en belangenbehartiging

Voor het ordenen van administraties en het invullen van belastingaangiftes verwijzen wij naar het onafhankelijke Belasting Collectief Haarlem. Lokale belangenbehartiging doen we in samenwerking met andere (senioren)organisaties en de Gemeente Haarlem.

Door de coronamaatregelen zijn veel overleggen gestopt of uitgesteld.

Daarnaast is onze voorzitter betrokken bij bijeenkomsten van ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer).

Financiën

Stichting: de stichting heeft twee inkomensbronnen, te weten sponsoren en donateurs.

Dit jaar hebben we een bijdrage van het Hofje Codde & Van Beresteyn ontvangen voor de viering van kerst. Dit hebben we gebruikt voor de kerstpakketten. De pakketjes t.b.v. de Lenteviering hebben we uit eigen middelen kunnen betalen.

Van de Gemeente Haarlem hebben we een bijdrage ontvangen uit een speciaal corona-potje voor de viering van de Internationale Ouderendag.

We hebben een bijdrage van 242 donateurs gekregen. Hiervan betaalden we de organisatiekosten zoals website, bank en extra kosten activiteiten.

Eind juni hebben we de vrijwilligers een kleine vergoeding kunnen betalen voor hun onkosten afhankelijk van de activiteit die ze organiseren.

Sponsorgeld is eenmalig en moet elke keer opnieuw aangevraagd worden. Hierop kun je als organisatie dus niet rekenen. Daarom zijn we blij met de vele donateurs. Zij maken het ons mogelijk om van de stichting financieel een succes te maken.

Seniorenclub: de meeste activiteiten zijn kostendekkend en worden door de deelnemers per keer betaald. In bijzondere gevallen draagt de stichting een deel van de kosten.

Vooruitblik

In 2022 gaan we door met flexibel inspelen op de mogelijkheden die, binnen de corona-maatregelen, er zijn om activiteiten te organiseren.

Als we projecten hebben die in aanmerking zouden kunnen komen voor een sponsorbijdrage, zullen we die zeker aanvragen.

We hebben 242 donateurs en hoeven niet verder te groeien. Bij activiteiten die aan een maximaal aantal deelnemers gebonden zijn, krijgen donateurs voorrang. Met uitzondering zijn introducés welkom. Ook zullen we activiteiten organiseren die alleen voor donateurs toegankelijk zijn.

We blijven op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Elke maand blijft de nieuwsbrief uitkomen. Ook op de website staan de laatste nieuwtjes.

Afsluitend

We zijn bestuurlijk en financieel gezond. Samen met de vrijwilligers, donateurs en sponsoren zullen we van 2022 ook een succesvol jaar maken!