Jaarverslag

De Stichting Senioren Activiteiten Haarlem is opgericht op 18 januari 2017.

Jaarverslag 2022

 • Voorwoord
 • Samenvatting
 • Organisatie
 • Activiteiten
 • Dienstverlening en belangenbehartiging
 • Financiële verantwoording
 • Vooruitblik
 • Afsluitend

Voorwoord

Stichting Senioren Activiteiten Haarlem is gericht op het bevorderen van de ontwikkeling en onderlinge contacten van senioren door het aanbieden van activiteiten. We zijn heel succesvol en groeien gestaag. De activiteiten, georganiseerd onder de naam Seniorenclub Haarlem, spreken de mensen aan. Er zijn ruim dertig ontmoetingsmomenten per maand.

We worden goed gevonden op internet want bij de zoektermen ‘haarlem’, ‘senioren’ of ‘ouderen’ en ‘activiteiten’ staan we bovenaan. Onze nieuwsbrief wordt gelezen door onze donateurs en ook door ruim driehonderd belangstellenden.

We werken samen met Verhalenhuis Haarlem (maandelijkse themalunches) en geven informatie over elkaars activiteiten. Nabestaandenzorg en SportSupport hebben een ook vaste rubriek in onze nieuwsbrief.

Tevens zijn we bekend bij de gemeente en hun sociale instellingen. Als er ontwikkelingen zijn, worden we benaderd om mee te denken.

Financieel zijn we gezond.

Samenvatting

Stichting Senioren Activiteiten Haarlem bestaat nu zes jaar en groeit gestaag: in 2022 zijn er 54 donateurs bijgekomen. We hebben een maximum aan het aantal donateurs gesteld: 275. Het kan dus zijn dat mensen op de wachtlijst komen. De nieuwe donateurs sluiten zich aan omdat ze graag meedoen aan georganiseerde groepsactiviteiten. Hiervoor hebben we wel voldoende vrijwilligers nodig. Dit jaar hebben we acht nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen.

De maandelijkse activiteiten zijn uitgebreid met een koffieochtend op vrijdag.

De jaarlijkse evenementen zijn gebleven: tweemaal een bustocht, Lenteviering, Zomer-BBQ, Internationale Ouderendag en Kerstlunch.

Om activiteiten verantwoord te kunnen begeleiden hebben we een maximaal aantal deelnemers per activiteit bepaald. Indien er meer belangstelling is, wordt een activiteit, indien mogelijk, dubbel uitgevoerd.

Door de donaties en sponsorgelden hebben we dit jaar budget-neutraal gedraaid. Tevens hebben we nog een bedrag over van onze prijs gewonnen bij het RTL4-programma Weet ik veel … in 2020.

Organisatie

Stichting Senioren Activiteiten Haarlem

Op 18 januari 2017 is de Stichting Senioren Activiteiten Haarlem opgericht bij notariële akte. De doelstelling luidt: “Het bevorderen van de ontwikkeling en onderlinge contacten van senioren door het aanbieden van activiteiten. Dit geschiedt onder meer door het initiëren en stimuleren van activiteiten op sociaal-cultureel gebied en in het kader van leven-lang-leren en bewegen.”

De activiteiten organiseren we onder de naam Seniorenclub Haarlem.

Bestuur en vrijwilligers

De Stichting Senioren Activiteiten Haarlem draait op vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

 • Hans Riemens: voorzitter; belangenbehartiging
 • Karin Faase: secretaris-penningmeester; interne en externe contacten
 • Paula Blom: bestuurslid; coördinator activiteiten Seniorenclub Haarlem
 • Ruud Divendal: bestuurslid; Belasting Collectief Haarlem
 • Liohra Meesters: bestuurslid; Lief en Leed

Naast hun bestuurstaken zetten zij zich ook in om activiteiten te begeleiden zoals Filmgroep, Jeu de Boules, koffiedrinken en themalunches. Tevens organiseert het bestuur de jaarlijkse evenementen: tweemaal een bustocht, Lenteviering, Zomer-BBQ, Internationale Ouderendag en Kerstlunch.

De bestuursleden zijn tweemaal uit eten geweest als bestuursvergoeding.

In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) hebben we in 2021 het bestuurlijk proces en het financieel beleid opgesteld. Dit jaar hebben we dat geëvalueerd, aangepast en opnieuw vastgesteld.

Wij houden ons aan de Europese Privacywetgeving (AVG). Iedere vrijwilligers heeft een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij garandeerden onze donateurs en deelnemers dat wij zorgvuldig met hun gegevens omgaan, deze veilig bewaren en niet ongevraagd delen met derden.

Er zijn naast de bestuursleden nog ruim dertig vrijwilligers. Zij zetten zich in om activiteiten te organiseren en te begeleiden. Dit jaar hebben we acht nieuwe vrijwilligers mogen begroeten en van drie afscheid genomen. We hebben een Verklaring inzet vrijwilliger ontwikkeld waarin de rechten en plichten van de vrijwilliger verwoord zijn. Een belangrijk punt hierin is de actieve begeleiding. Wij zijn er trots op deze vrijwilligers in onze club te hebben en hopen dat zij zich nog lange tijd willen blijven inzetten.

Tweemaal heeft het bestuur een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd. In het voorjaar was dat een lunch en borrel met een groot gezelligheidsgehalte. Hiervoor werden ook de negen belastinginvulhulpen uitgenodigd. In het najaar was het een werklunch waarin de ervaringen en ontwikkelingen werden gedeeld.

De vrijwilligers kregen in juni hun jaarlijks vergoeding afhankelijk van hun activiteit.

Donateurs

Om mee te doen aan de activiteiten van de Seniorenclub Haarlem dient men donateur te zijn. Eind 2022 stond de teller op 279 donateurs waaronder 54 nieuwkomers!

Natuurlijk zijn er ook donateurs afgevallen. Redenen daarvoor waren: overlijden, achteruitgang gezondheid, tijdgebrek door verplichtingen of andere activiteiten, geen aansluiting bij belangstelling.

Nieuwe donateurs sluiten zich aan omdat ze mee willen doen aan de activiteiten. De druk op de organisatie (met name de vrijwilligers die de activiteiten organiseren en begeleiden) neemt daardoor toe.

Het bestuur heeft besloten een maximum aantal donateurs in te stellen, nl. 275. Daarboven komen belangstellenden op de wachtlijst.

In november hebben we een middag georganiseerd voor nieuw donateurs. Er waren 16 deelnemers. We hebben ze welkom geheten met koffie met gebak, een hapje en een drankje. Ze hebben vragen beantwoord over hun ervaringen met de Seniorenclub en deze hebben we verwerkt in onze aanpak.

We hebben een lijst bijgehouden (Lief en Leed) van chronisch cq ernstig zieken, belden op, stuurden beterschapskaartjes en hebben vinger aan de pols gehouden.

Activiteiten

Corona

2022 begon met een lockdown. Gelukkig zijn alle maatregel per 25 februari opgeheven. Daarna konden onze activiteiten weer volgens plan plaatsvinden.

Eerste lustrum: 17-01-2022

Ons eerste lustrum viel in de corona-tijd. We hebben daarom een speciale nieuwsbrief uitgebracht: Lustrumeditie.

Een van onze donateurs heeft het verhaal geschreven wat aangevuld is met interviews gehouden door een andere donateur. Samen met de redactie is het een prachtige nieuwsbrief geworden.

Activiteiten

Elke week organiseren onze vrijwilligers diverse activiteiten op vier verschillende gebieden:

 • Onderlinge contacten: koffieochtenden, samen uit eten, vieren feestdagen
 • Sociaal-cultureel: bezoek musea, culturele uitjes, stadswandelingen, dagtochten, filmmiddagen
 • Leven-lang-leren: voorlichting, lezingen
 • Bewegen: wandelen, fietsen, Jeu de Boules

Per maand nemen ruim 150 mensen deel aan de activiteiten wat neerkomt op een gemiddelde van 18 deelnemers per activiteit. Museumbezoek is zo populair dat deze activiteit regelmatig dubbel wordt uitgevoerd. Bij Jeu de Boules komen elke keer rond de 30 deelnemers.

De belangstelling voor de culturele uitjes is groot. Deze nieuwe activiteit is een goede aanvulling op het bestaande aanbod.

Door de groei aan donateurs en externe ontwikkelingen (OV hapert, restaurants kunnen geen grote groepen meer aan, individueel afrekenen is een probleem) hebben we aan het eind van het jaar besloten een maximum aantal deelnemers per activiteit in te stellen. Donateurs dienen zich van te voren aan te melden. Er worden deelnemerslijsten bijgehouden. Bij te veel aanmeldingen wordt bepaald wie mee mag (op basis van aantal keren al meegeweest). Per groep zijn er twee begeleiders aanwezig.

Koffie drinken, wandelen, de film op dinsdag en Jeu de Boules kennen geen aanmeldplicht of maximum aantal deelnemers.

De jaarlijkse activiteiten waren geslaagd. De Lenteviering is bezocht door honderd donateurs. Als entertainment was er een tafelgoochelaar. Tevens waren er vier informatiekramen: Seniorweb, Bibliotheek Haarlem, SportSupport en Nabestaandenzorg.

De bustocht in april ging naar het westen van Noord-Brabant waar we een vaartocht maakten en Willemstad bezochten. De bustocht in september ging naar de Kroondomeinen. Beide tochten waren vol (50 deelnemers). De Zomer-BBQ hebben we gehouden op een nieuwe locatie: Meijer aan Zee. Op een prachtige dag zaten we met zeventig deelnemers op het terras heerlijk te eten.

De Internationale Ouderendag was op 4 oktober in de grote zaal van het Verhalenhuis. Een optreden van het Wereldkoor Haarlem maakte deze viering heel bijzonder. Er waren 77 deelnemers en 16 koorleden.

De Kerstlunch was als vanouds weer bij PUK (Jeu de Boules). Een warme driegangenlunch en een jazz-combo zorgden voor een geslaagd samenzijn met 74 deelnemers.

Nieuwe ontwikkelingen

Op vrijdag zijn we een koffieochtend gestart in Ontmoetingscentrum Da Vinci in Haarlem – Molenwijk. Op 23 december 2022 hebben de gastvrouwen hier ook een kerstbrunch georganiseerd. Er waren dertien deelnemers.

Communicatie

Elke maand op de 25ste verschijnt onze digitale nieuwsbrief (635 lezers) die ook op onze website wordt geplaatst. Vier vrijwilligers houden zich hier intensief mee bezig.

Interne communicatie wordt vanuit de Seniorenclub gedaan.

Externe communicatie wordt uit naam van de Stichting gedaan.

Promotie

We hebben een brochure (in drieën gevouwen A4) met daarop in hoofdpunten onze doelstellingen en activiteiten. Deze brochure gebruiken we op bijeenkomsten en leggen we neer bij plaatsen waar veel senioren komen. We gebruiken regelmatig onze twee spandoeken en de banner.

Onze website is goed te vinden. Hierdoor komen nieuwe donateurs binnen en krijgen we contact met andere organisaties.

Dienstverlening en belangenbehartiging

Dienstverlening

Op vragen van donateurs verwijzen we door naar het sociaal wijkteam, het gemeenteloket of andere dienstverleners. Wij lossen zelf geen problemen op. Deze informatie is ook op onze website te vinden.

Belastingen

Belasting Collectief Haarlem helpt een klein aantal van onze donateurs bij het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting en aanvragen van Toeslagen.

Belangenbehartiging

Lokale belangenbehartiging doen we in samenwerking met andere (senioren)organisaties en de Gemeente Haarlem. Hier hebben weinig activiteiten plaatsgevonden.

Daarnaast is onze voorzitter betrokken bij bijeenkomsten van ROCOV (Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer).

Financiële verantwoording

Stichting: de stichting heeft twee inkomensbronnen, te weten sponsoren en donateurs.

Dit jaar hebben we van de Gemeente Haarlem een bijdrage ontvangen uit een speciaal corona-potje voor de Lenteviering en sponsoring van het Hofje Codde & Van Beresteyn voor de Kerstviering. We hebben een bijdrage van 279 donateurs gekregen.

Uit deze middelen betaalden we de organisatiekosten zoals website en bank, vrijwilligers, evenementen en extra kosten van activiteiten.

Eind juni hebben we de vrijwilligers een kleine vergoeding kunnen betalen voor hun onkosten afhankelijk van de activiteit die ze organiseren.

Sponsorgeld is eenmalig en moet elke keer opnieuw aangevraagd worden. Hierop kun je als organisatie dus niet rekenen. Daarom zijn we blij met de vele donateurs. Zij maken het ons mogelijk om van de stichting financieel een succes te maken.

Seniorenclub: de meeste activiteiten zijn kostendekkend en worden door de deelnemers per keer betaald. In bijzondere gevallen draagt de stichting een deel van de kosten.

Vooruitblik

We zitten aan onze limiet qua donateurs (275) en willen niet verder groeien. Nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst. We hebben de donatie voor 2023 verhoogd van € 25,00 naar € 27,50.

In 2023 gaan we door met het optimaliseren van ons activiteitenprogramma en de afstemming op het aantal deelnemers. Bij activiteiten die aan een maximaal aantal deelnemers gebonden zijn, hanteren we toewijzing.

We zijn constant op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Elke maand blijft de nieuwsbrief uitkomen. Ook op de website staan de laatste nieuwtjes.

We hebben contacten met een echtpaar (fotografie / film) dat materiaal gaat maken waardoor we ons promotie-uitingen kunnen vernieuwen en uitbreiden.

Als we projecten hebben die in aanmerking zouden kunnen komen voor een sponsorbijdrage, zullen we die zeker aanvragen.

We zullen overgaan op een geautomatiseerd boekhoudpakket.

In 2027 bestaan we tien jaar en dat willen we vieren. Hiervoor zullen we vanaf 2023 elk jaar geld reserveren.

Afsluitend

We zijn bestuurlijk en financieel gezond. Samen met de vrijwilligers, donateurs en sponsoren zullen we van 2023 ook een succesvol jaar maken!