Privacyverklaring

Stichting Senioren Activiteiten Haarlem en haar onderdeel Seniorenclub Haarlem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Senioren Activiteiten Haarlem houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent de persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Senioren Activiteiten Haarlem zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Senioren Activiteiten Haarlem / Seniorenclub Haarlem

Karin Faase, secretaris / penningmeester

Jan Willem Frisolaan 9a, 2051 HG Overveen

Tel: 023 – 5260850

E-mail: secretaris.sah@gmail.com – secretaris@seniorenclubhaarlem.nl

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Senioren Activiteiten Haarlem verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Om u te registreren als donateur;
• Om u te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten;
• Om u informatie, nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen sturen;
• Om u, in bijzondere gevallen, op uw woonadres te kunnen bereiken (bijv. bij ziekte).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Geslacht
• Achternaam
• Voorvoegsels
• Voorletters
• Voornaam
• Straat + huisnummer
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer vast
• Telefoonnummer mobiel
• E-mailadres

Deze gegevens worden beheerd door de secretaris-penningmeester en zijn bekend binnen het bestuur. De vrijwilligers stellen zelf een lijstje samen als u zich opgeeft voor een activiteit. De gegevens die door hen worden vastgelegd zijn voornaam, achternaam, telefoonnummer en evt. e-mailadres.

Gegevens worden bewaard op lokale pc’s (ook beschikbaar op tablets en mobiele telefoons) van bestuursleden en vrijwilligers en op papier. Digitale informatie wordt beveiligd door een password en papieren informatie wordt bewaard in een afgesloten kast. Maandelijks worden back-ups gemaakt op een externe gegevensdrager die ook in een afgesloten kast wordt bewaard.
Gegevens mogen onderling tussen bestuursleden en vrijwilligers worden uitgewisseld maar niet aan anderen worden verstrekt.

AAN- EN AFMELDEN ALS DONATEUR
Aanmelden als donateur doet u door een e-mail te sturen naar de secretaris-penningmeester van Stichting Senioren Activiteiten Haarlem met daarin uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Na de ontvangst van uw donatie op onze bankrekening schrijven we u in als donateur. U krijgt hiervan een bevestiging.
Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens in te zien en te corrigeren. Neem hiervoor contact op met de secretaris-penningmeester.
U kunt zich afmelden als donateur door een e-mail te sturen aan de secretaris-penningmeester van Stichting Senioren Activiteiten Haarlem. U wordt dan per einde kalenderjaar uitgeschreven. Overleden personen worden per direct uitgeschreven. U krijgt hiervan een bevestiging. Hoelang wij uw gegevens bewaren vindt u terug onder BEWAARTERMIJN.
U dient zichzelf uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

AAN- EN AFMELDEN DIGITALE NIEUWSBRIEF
Via de website www.seniorenclubhaarlem.nl kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief op tabblad ‘INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF’.
Onderaan elke nieuwsbrief staat een link om uw gegevens in te zien of te wijzigen en om u uit te schrijven. Deze uitschrijving gaat per direct in.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van bepaalde activiteiten;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven (internetprogramma zoals LaPosta).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Uitzondering hierop zijn door ons bepaalde betrouwbare leveranciers die werken conform de AVG. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN
Stichting Senioren Activiteiten Haarlem bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Nadat u uw donateurschap heeft beëindigd, bewaren we uw gegevens nog twee kalenderjaren i.v.m. organisatorische en financiële verplichtingen en verantwoording.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Stichting Senioren Activiteiten Haarlem van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan (dit betreft de bestuursleden en de vrijwilligers).
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers (bestuur en vrijwilligers) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
• Onze website is beveiligd met een SSL Certificaat (groen slotje en ‘https:’ voor het webadres).

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Een verzoek hiervoor kunt u sturen aan de secretaris-penningmeester. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.